Statut Občine Puconci (uradno prečiščeno besedilo – UPB-1)

Predpisi, na katere predpis vpliva